Ogólne warunki sprzedaży

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (w skrócie OWSiD) na podstawie art. 384 k.c. stanowią integralną część wszelkich umów, włącznie z dostawami uzupełniającymi lub zastępczymi, zawieranych pomiędzy Lean- Tech sp. z o.o.(zwanego dalej „Dostawcą”) a kontrahentem, składającym zamówienie w Lean- Tech sp. z o.o., będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub każdym innym podmiotem, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (zwanego dalej „Zamawiającym”).

 

§ 1
Postanowienie ogólne

 1. OWSiD określają szczegółowe zasady zawierania umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez Dostawcę.
 2. Zamawiający lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu składając zamówienie, poświadcza, iż zapoznała się z OWSiD i je akceptuje.
 3. Ustalone pisemnie przez Zamawiającego i Dostawcę indywidualne zasady dostawy towarów, będą miały pierwszeństwo przed ustalonymi odmienne warunkami dostaw wskazanymi poniżej.
 4. Wyłączenie, przez Zamawiającego i Dostawcę, na podstawie odrębnej umowy, stosowania wskazanych zapisów OWSiD, oznacza, iż pozostałe niewymienione postanowienia OWSiD są wiążące.
 5. Niniejsze OWSiD udostępniane są dla Zamawiających na stronie internetowej Dostawcy: www.lean-tech.pl lub na żądanie Zamawiającego w zwyczajowej, dla danych stosunków łączących strony, formie – np. wysyłane pocztą e-mail, faxem lub doręczane wraz z pierwszą dostawą.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych warunków sprzedaży i dostawy. Informacja taka zostanie opublikowana na stronie internetowej Dostawcy: www.lean-tech.pl w terminie 14 dni przed wejściem w życie lub może zostać udostępniona Zamawiającym, w zwyczajowo przyjęty sposób i formie.

§ 2
Tryb składania zamówienia

 1. O ile Dostawca nie zastrzegł inaczej, propozycja dokonania sprzedaży złożona Zamawiającemu przez Dostawcę, ważna jest 30 dni od dnia jej wysłania przez Dostawcę. Żadna taka propozycja (włączając w to propozycję nazwane „ofertą”) nie stanowi wiążącej Dostawcę oferty sprzedaży – w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję złożenia przez potencjalnego Zamawiającego zamówienia. Powyższe dotyczy również zdjęć, rysunków i innych danych, w szczególności dotyczących wagi i rozmiarów, które mają jedynie charakter orientacyjny.
 2. Zamawiający może złożyć zamówienie telefonicznie, formie pisemnej, elektronicznej (e- mail lub faks), bezpośrednio w siedzibie Dostawcy lub w innej zwyczajowo przyjętej formie.
 3. Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:
  1. nazwę firmy, dokładny adres, numer i miejsce dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, czy też numer i właściwy rejestr przedsiębiorstwa Zamawiającego, oraz numer identyfikacji podatkowej,
  2. powołanie się na ewentualną ofertę lub ustalenia dokonane z upoważnionym przedstawicielem Dostawcy,
  3. rodzaj zamawianego towaru,
  4. specyfikację wszystkich istotnych elementów i wymiarów towaru;
  5. terminy, miejsce i warunki dostawy towaru;
  6. imię i nazwisko Zamawiającego lub osoby działającej w jego imieniu wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 1. Dostawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pisemnie, drogą elektroniczną (e- mail lub faks) lub w innej zwyczajowo przyjętej formie.
 2. W braku odmiennego wyraźnego uzgodnienia stron umowa dostawy zostaje zawarta przez potwierdzenie przez Dostawcę przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez Zamawiającego.
 3. Brak odpowiedzi na zamówienie Zamawiającego, nie poczytuje się za przyjęcie zamówienia.
 4. Za prawidłowość i kompletność danych wskazanych w zamówieniu odpowiada Zamawiający.
 5. Przyjmuje się, iż osoby podpisujące zamówienie są upoważnione i uprawnione do działania w imieniu Zamawiającego. Złożenie zamówienia przez osobę nieuprawnioną lub z przekroczeniem zakresu upoważnienia nie powoduje bezskuteczności zamówienia i wiąże Zamawiającego. Dostawca nie odpowiada za jakiekolwiek skutki takiego zamówienia, zarówno wobec Zamawiającego, jak i wobec osób trzecich.
 6. W przypadku przyjęcia przez Dostawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Zamawiający związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie takich uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia, przy czym postanowienia zapisów poprzedzających stosuje się odpowiednio.
 7. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Dostawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Zamawiającego lub osób trzecich (w tym jego poddostawców), sprzedaż i dostarczenie towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Dostawcy również w sytuacji, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą na rzecz Dostawcy jakichkolwiek należności. O fakcie niemożności realizacji przyjętego zamówienia Dostawca poinformuje Zamawiającego niezwłocznie. Zamawiającemu w przypadku zaistnienia powyższej sytuacji nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, z wyjątkiem uprawnienia do zwrotu ewentualnych zaliczek lub przedpłat.
 8. W przypadku złożenia przez Zamawiającego zamówienia na towary niestandardowe, nieznajdujące się w bieżącej sprzedaży, wymagane jest wpłacenie przez Zamawiającego zaliczki, której wysokość jest każdorazowo uzgadniana z Dostawcą w zależności od wielkości nakładów, które miałby ponieść na realizację zamówienia. Zaliczka zostaje rozliczona na poczet zobowiązań Zamawiającego a w przypadku nieodebrania towaru przez niego, zostaje przez Dostawcę zatrzymana tytułem kary umownej.

§ 3
Dostawa

 1. Wielkość dostaw ustalana jest poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Dostawcę. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia i ewentualne zmiany zamówienia wymagają dla swej ważności pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego oraz potwierdzenia przez Dostawcę. Do tolerancji w zakresie wymiarów, wagi i innych parametrów, odnoszą się ogólnie w tej branży stosowane normy dla poszczególnych rodzajów towarów.
 2. Dostawca, za uprzednią zgodą Odbiorcy, może realizować dostawy częściowe lub przedterminowe.
 3. Podany w zamówieniu lub uzgodniony w potwierdzeniu zamówienia termin dostawy biegnie od dnia przyjęcia zamówienia. W przypadku ustalenia w warunkach płatności wpłaty zaliczki, termin dostawy może ulec przedłużeniu o okres zwłoki w dokonaniu tej części płatności.
 4. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli do jego upływu przedmiot dostawy został odebrany przez Zamawiającego lub jeżeli zgłoszono gotowość do jego odbioru.
 5. Jeżeli termin dostawy zostaje opóźniony na prośbę Zamawiającego, Dostawca jest uprawniony do wyznaczenia nowego terminu i po bezskutecznym jego upływie do innego rozporządzenia przedmiotem dostawy i/lub do realizacji dostawy dla Zamawiającego w odpowiednio przedłużonym terminie.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do opóźnienia realizacji dostawy w razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, pozostających poza jego kontrolą, w szczególności nieterminowej realizacji dostawy materiałów i towarów przez podwykonawców, firmę spedycyjną oraz okoliczności mające charakter siły wyższej.
 7. Jeżeli dostawy towarów gotowych do wysyłki nie można zrealizować z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę lub gdy Odbiorca bezpodstawnie odmawia przyjęcia dostawy, wtedy Dostawca ma prawo umieścić towary w magazynie na koszt i niebezpieczeństwo Zamawiającego, co traktowane będzie jako realizacja dostawy bez wpływu na warunki płatności.
 8. Dostawca zastrzega sobie prawo własności wszystkich dostarczonych przez siebie towarów do czasu zapłaty ceny. W przypadku opóźnienia się przez Zamawiającego z zapłatą ceny towaru o 30 dni, Zamawiający jest zobowiązany, na żądanie Dostawcy, natychmiast zwrócić, na swój koszt, dostarczony towar.

§ 4
Płatność

 1. Jeżeli strony nie uzgodnią inaczej, Odbiorca zobowiązany będzie do zapłaty ceny zakupu zgodnie z warunkami podanymi w ofercie Dostawcy. Jeżeli terminy te nie zostaną uzgodnione, to wynoszą 14 dni od dnia wystawienia faktury.
 2. Jeżeli strony uzgodnią tryb płatności w formie rozliczeń częściowych, Odbiorca zobowiązany jest dokonywać płatności w 7 dni od daty wystawienia odpowiednich faktur.
 3. Jeśli ceny zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN), to cena na fakturze będzie równowartością w polskich złotych danej stawki walutowej wg średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
 4. Płatność powinna być dokonana w złotych polskich, przelewem bankowym na konto wskazane w fakturze.
 5. Płatność będzie uważana za dokonaną w dniu uznania konta bankowego Dostawcy.

§ 5
Przejście ryzyka

 1. W przypadku dostawy za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Zamawiającego, w chwili wydania przez Dostawcę towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, a Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu powstałych po tej chwili. Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Zamawiający stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub do specyfikacji towaru za jednoczesnym uzyskaniem potwierdzenia (podpisu) przedstawiciela przewoźnika. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru towarów bez ich zbadania lub niezgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu towarów będzie uważane za potwierdzenie, że towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości. Brak dokonania powyższych czynności powoduje dodatkowo, iż Dostawca ma prawo uznać, iż Zamawiający, w zakresie uszkodzeń towaru, rezygnuje ze swych uprawnień z tytułu rękojmi lub, w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością, a towarem zamówionym, iż Zamawiający wyraził zgodę na zmianę cech towaru lub jego ilości.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający odbiera towar własnym transportem, przejście na Zamawiającego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu towaru w magazynach Dostawcy. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Zamawiającego powinna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez Zamawiającego lub osobę reprezentującą go zgodnie z przewidzianymi prawem zasadami reprezentacji.
 3. Zamawiający obowiązany jest pokryć koszt opakowania towaru, użytego na jego żądanie, które jest odmienne od opakowań używanych standardowo w przedsiębiorstwie Dostawcy lub jego poddostawców.
 4. Na życzenie i koszt Zamawiającego, w zakresie przez niego wskazanym, Dostawca ubezpiecza towar od kradzieży, szkód związanych z uszkodzeniem, powstałych w transporcie oraz wszelkich innych ryzyk, podlegających ubezpieczeniu.

§ 6
Odpowiedzialność i skutki nie wykonywania zobowiązań

 1. W przypadku jakiegokolwiek niedopełnienia przez Zamawiającego warunków płatności, w szczególności opóźniania się w zapłacie ceny zakupu towarów, oraz niewykonania lub nienależytego wykonania innego zobowiązania wynikającego z umowy dostawy, Dostawca ma prawo do:
  1. wstrzymania realizacji dalszych zobowiązań w stosunku do Zamawiającego, w tym dostawy towarów, do czasu spełnienia tychże zobowiązań przez Zamawiającego,
  2. naliczania odsetek w wysokości stawki ustawowej od daty wymagalności zobowiązań.
 2. Wstrzymanie przez Zamawiającego płatności w związku z roszczeniami wzajemnymi wobec Dostawcy oraz potrącenie przez Zamawiającego ceny zakupu towarów z wzajemnymi wierzytelnościami Zamawiającego wobec Dostawcy jest niedopuszczalne, chyba że Dostawca, pod rygorem nieważności, wyrazi na to pisemną zgodę.
 3. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru, Odbiorcę obciąża obowiązek zapłaty ceny towaru, kosztu wysłania i odesłania towaru oraz kary umownej w wysokości 50 % wartości zamówienia.
 4. Niezależnie od treści ustępów poprzedzających Dostawca może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.
 5. Zgłoszenie przez Zamawiającego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

§ 7
Gwarancja i odpowiedzialność za wady towaru

 1. W sytuacji udzielenia przez Dostawcę gwarancji na dany towar, wyłączone zostaje stosowanie przepisów o rękojmi za wady towaru.
 2. Zobowiązania gwarancyjne Dostawcy będą wykonywane za uprzednim, pisemnym zawiadomieniem Dostawcy o każdej zaistniałej wadzie tkwiącej w dostarczonym towarze. Dostawca, według własnego uznania, wymieni wadliwy towar lub jego wadliwe części składowe albo je naprawi, w czasie do tego odpowiednim przy uwzględnieniu czasu zorganizowania części zamiennych oraz zorganizowania prac ekipy serwisowej.
 3. Gwarancja Dostawcy nie obejmuje wad spowodowanych pracami montażowymi i instalacyjnymi, nieodpowiednim sprzętem lub warunkami eksploatacji, niedbałym lub nieodpowiednim postępowaniem, lub stosowaniem niewłaściwych materiałów. Dostawca nie będzie również odpowiedzialny za szkody spowodowane przez działania osób trzecich, silę wyższą oraz w sytuacji nieprzestrzegania przez Zamawiającego warunków gwarancji szczegółowo wskazanych w dokumentach załączonych do towaru.
 4. Gwarancja traci moc natychmiast w przypadku, gdy Zamawiający lub osoba trzecia bez upoważnienia Dostawcy dokona przeróbki, lub naprawy dostarczonego towaru.
 5. Zamawiający zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonych towarów natychmiast po ich dostarczeniu (wydaniu) i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie wydania, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i Dostawcy w formie pisemnej, ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie.
 6. Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie niezwłocznego zbadania dostarczonego towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować co najmniej list przewozowy, ilość i stan opakowań, dane dotyczące oznaczenia towaru na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to obiektywnie możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu towaru, zanim zostanie on wykorzystany, powinna być przeprowadzona szczegółowa, pełna kontrola towaru.
 7. W przypadkach, gdyby stwierdzenie wady przy odbiorze towarów albo w trakcie ich kontroli dokonywanej zgodnie z treścią punktów poprzedzających nie było możliwe przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności, wówczas termin zgłoszenia reklamacji wynosi siedem dni od dnia, w którym przy zachowaniu owej staranności zauważenie wady było możliwe.
 8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w towarze, w szczególności, na skutek następujących przyczyn: nieodpowiednie lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie, błędny montaż, lub uruchomienie przez Zamawiającego lub osoby trzecie, naturalne zużycie, błędne lub niedbałe obchodzenie się, nieodpowiednie użytkowanie, oddziaływanie elektro-chemiczne lub elektryczne, błędne określenie przez Zamawiającego przeznaczenia towaru oraz wynikający z tego nieodpowiedni dobór towaru do jego potrzeb, braków w towarze niepowodujących utraty jego użyteczności (np. różnica w kolorze towaru od prezentowanej w ofercie poglądowej na stronie internetowej Dostawcy).

§ 8
Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

 1. Strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem. W przypadku rozwiązania umowy Dostawca nie ma obowiązku przyjęcia z powrotem niewadliwego towaru będącego przedmiotem dostawy. Jeżeli jednak Dostawca wyrazi zgodę na zwrot produktów będących przedmiotem zamówienia, koszt dostarczenia towaru, ponosi Zamawiający.
 2. Zamawiający może odstąpić od umowy, tylko w przypadku zwłoki Dostawcy w wykonaniu zobowiązania przekraczającej 15 dni, spowodowanej przez rażące zaniedbanie ze strony Dostawcy i po uprzednim pisemnym wezwaniu Odbiorcy do należytego wykonania umowy.
 3. Dostawca ma prawo odstąpić od umowy, w ciągu 5 od złożenia przez niego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji
  1. jeżeli Zamawiający opóźnia się w zapłacie części lub całości należności na rzecz Dostawcy,
  2. jeżeli powstały uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności Zamawiającego i jeśli nie dokonał on, na żądanie Dostawcy, wpłaty zaliczkowej lub nie dostarczył odpowiedniego zabezpieczenia płatności przed dostawą,
  3. jeżeli realizacja dostawy, jest niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
 4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu lub odstąpienia przez Dostawcę od umowy z winy Zamawiającego, Dostawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 50 % wartości zamówienia.
 5. Niezależnie od treści ustępów poprzedzających Dostawca może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Dostawcę z przyczyn wskazanych powyżej, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wszelkich kosztów poniesionych przez Dostawcę w celu realizacji umowy i przygotowania towaru do dostawy.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Strony umowy zobowiązują się zachować w tajemnicy, także po wykonaniu umowy, wszelkie informacje o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym i handlowym, uzyskane w trakcie i w związku z realizacją zamówienia.
 2. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych OWSiD, które nakładają na strony obowiązek stosowanie formy pisemnej dla oświadczeń składanych w związku z ich realizacją, wszelkie inne zawiadomienia oraz oświadczenia złożone przez strony, mogą być wysyłane przez strony pocztą elektroniczną lub doręczane osobiście, faksem, uznaną firmą kurierską bądź listem poleconym.
 3. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania wszelkich zaistniałych, na gruncie wykonywania niniejszych warunków sprzedaży i dostawy, sporów w drodze wzajemnych negocjacji.
 4. W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia dla wszystkich sporów wynikających ze stosowania niniejszych OWSiD właściwym miejscowo jest sąd siedziby Dostawcy.

LEAN-TECH

ul. Żmigrodzka 81-83/304-305
51-130 Wrocław
NIP: 894 304 00 46

Email

biuro@lean-tech.pl

Telefon

(+48) 71 324 15 70

Księgowość

(+48) 607 399 277

Doradca Techniczny

(+48) 605 400 177

Dział handlowy

(+48) 605 477 644