Intelligent mobile robots can be fully integrated with the production line and efficiently cooperate with humans. The fleet of autonomous Lean-Cart robots optimizes transport within the company, thanks to special management software you will have full control over the control of their tasks.

How Autonomous Robots Lean Cart Robots?

The secret of their operation lies in a specially dedicated Lean Cart Management System. This system is incredibly efficient and reliable. Allow on how to access the robot. Access to remotely control robots and add an infinite number of tasks from a computer, tablet or smartphone.

The Lean Cart Management System, thanks to its innovative functions, is indispensable wherever the payment begins. This system works on the site with virtual tags that inform passersby about tasks to be performed. The Lean Cart Management System is prepared for integration with the WMS or EPS class (e.g. SAP) used in factories and warehouses. Our management system makes working with mobile robots quick and easy, it is consistent with the idea of Industry 4.0. Lean Cart Management System gives you full control over AGV robots!

The developed Lean Cart Management System enables:

  • planning and implementation of routes,
  • allows for maps of the environment in which the robot operates,
  • planning the path of movement, its development, and then implementation.

The Lean Cart robot, moving along the programmed path, implements subsequent measures defined for its individual points, which are additional measures defined for its individual points, constituting virtual symbols (specifically below).

These activities are designed to allow the transport connected in a defined place in the form of a trolley, enter the space in the keys. The whole was taken from a flight on a course for mobile robots that operate in an industrial center, but due to the comparison with the software version, it has a wider range of applications.

During the automatic execution of the route, the implemented application enables the execution of a language service. The platform automatically docks at the point where the connection was defined. After connecting, the installation uses the sensor of his stay, starts the next route.

During the process of defining files using the route planner application, prices are virtual markers which are placed on the route on the course of its implementation. These points are characterized by the identifier of the identifier, and their specification is also presented. Some of the markup of technical parameters such as speed, time, message content. By tracking a path is meant treating the points generated by the algorithm as sub-targets. Improved in effect the use of route markers, helps in handling and frequent operation.

We have over 11 years of experience in intralogistics. We specialize in the production of AGV robots tailored to the needs of customers and their implementation in logistic registrations. Autonomous Lean Cart AGVs are equipped with the latest safety, navigation and location systems. Lean Cart robots are installed and supervised by the Lean Cart Management System developed by us. Our robots are fully operational and meet all the needs of our customers in 4.0.

If you are interested and have more questions, we are happy to invite you to our showroom for a free presentation of the capabilities of our robots.

 

 

Inteligentne roboty mobilne, mogą być w pełni zintegrowane z linią produkcyjną i sprawnie współpracować z człowiekiem. Flota autonomicznych robotów Lean-Cart zoptymalizuje transport wewnątrz twojej firmy, a dzięki specjalnemu oprogramowaniu zarządczemu będziesz mieć pełną kontrolę nad wykonywanymi przez nie zadaniami.

Jak działają autonomiczne roboty Lean Cart?

Cały sekret ich działania tkwi w specjalnie dedykowanemu im systemowi zarządzania i nadzorowania Lean Cart Managment System. Ten system jest niesamowicie wydajny i niezawodny. Pozwala w łatwy sposób zarządzać wieloma robotami jednocześnie. Umożliwia on zdalne sterowanie robotami i dodawanie nieskończonej liczby zadań z poziomu komputera, tabletu lub smartfona.

System Zarządzający Lean Cart dzięki swoim innowacyjnym funkcjom jest nieodzowny wszędzie tam, gdzie pracują roboty mobilne. System ten działa w oparciu o wirtualne tagi, które informują przejeżdżające obok nich roboty o zadaniach do wykonania. System Zarządzający Lean Cart jest przygotowany do integracji z oprogramowaniem klasy WMS lub EPS (np. SAP) używanym w fabrykach i magazynach. Nasz system zarządczy sprawia, że praca z robotami mobilnymi staje się szybka i łatwa, jest spójny z ideą Przemysł 4.0. Lean Cart Management system daje pełną kontrolę nad robotami AGV!

Opracowany System Zarządczy Lean Cart daje możliwość:

  • planowania i realizacji tras,
  • umożliwia uzyskanie mapy środowiska, w którym operuje robot,
  • zaplanowania ścieżki ruchu robota, jej sformalizowania, a następnie realizacji.

Robot Lean Cart poruszając się po zaprogramowanej ścieżce, realizuje kolejne polecenia zdefiniowane dla jej poszczególnych punktów, stanowiących wirtualne znaczniki (opisane szczegółowo niżej).

Działania te mają na celu umożliwiać transport podłączonego w zdefiniowanym miejscu ładunku w postaci wózka, do dowolnego miejsca w przestrzeni roboczej platformy. Całość została zaprojektowania z myślą o zastosowaniu dla robotów mobilnych, które operują w środowisku przemysłowym, jednak ze względu na wykorzystywaną metodę nawigacji posiada ona szerszy zakres zastosowań.

Podczas automatycznej realizacji trasy zaimplementowana aplikacja umożliwia wykonanie czynności podłączenia ładunku. Platforma automatycznie podjeżdża do punktu, w którym zdefiniowano podłączenie, dokuje. Po podłączeniu ładunku, aplikacja wykorzystuje czujnik jego obecności, uruchamia dalszą realizację trasy.

Podczas procesu definiowania ścieżki z użyciem aplikacji do planowania tras, wykorzystywane są wirtualne znaczniki, których umieszczenie na trasie wpływa na przebieg jej realizacji. Punkty te charakteryzowane są poprzez identyfikator ID, a w tabeli przedstawiono ich specyfikację. Niektóre ze znaczników wymagają zdefiniowania parametrów dodatkowych takich jak prędkość, czas, treść komunikatu. Przez śledzenie ścieżki, rozumie się traktowanie punktów wygenerowanych przez algorytm jako podcelów. Uzyskana w efekcie stosowania znaczników trasa, pozwala na obsługę zdefiniowanych i często złożonych operacji.

Posiadamy ponad 11 lat doświadczenia w intralogistyce. Specjalizujemy się w produkcji robotów AGV dostosowanych do potrzeb klientów i ich implementacji w istniejących systemach logistycznych. Autonomiczne pojazdy Lean Cart AGV są wyposażone w najnowsze systemy bezpieczeństwa, nawigacji i lokalizacji. Roboty Lean Cart są zarządzane i nadzorowane przez opracowany przez nas System Zarządczy Lean Cart. Nasze roboty są w pełni operacyjne i spełniają wszystkie potrzeby naszych klientów w branży 4.0.

Jeśli jesteś zainteresowany i masz więcej pytań, z radością zapraszamy do naszego showroomu na bezpłatną prezentację możliwości naszych robotów.