Automatic large storage warehouses

The modern logistics market brings more and more requirements. Fortunately, this is done by automated large warehouses. They allow you to organize space in a very beneficial way. They allow you to get every metric meter, so it’s not wasted. Working in an ergonomically used space is also pleasant for the same employees and, above all, more efficient.

 

Automatic high storage warehouses – basic information

Automatic high storage warehouses allow goods to be stored at heights up to 45 m. They ensure high throughput, and most importantly, are very secure solution. This method of storing goods is particularly recommended to companies with ownership very large storage halls. The automated warehouse is maintenance-free and all available the space is perfectly used! Lean-Tech is an expert in the field of intralogistics. As Dambach storage systems integrator, ensures the highest quality of its projects.

 

magazyn wysokiego składowania

Who is the automatic high bay warehouse for?

This solution is good for everyone because automatic high bay warehouses are universal. The stacker crane parameters can be easily adapted to the way it is downloaded is the goods, as well as the load capacity. Automatic high bay warehouses are suitable for all types of goods. The demand for the right temperature is without any here meaning, because magazines can be used at a constant, room temperature or temperature  variable, controlled. They are also perfect in the form of cold rooms or freezers.

Perfect match

Lean-Tech is an experienced company that is 100% trying to meet its expectations Customers. He cares about the highest quality as well as an individual approach to each case. In each situations are slightly different. The Lean Tech company, creating every new project, has on in particular, increase of profits in your client’s enterprise and optimization his work. Provides fast and efficient reloading of even a very large number of items warehouse.

Automatic high storage warehouses as a form of savings

Automatic high storage warehouses also save the customer a lot money. The main reason is the reduction in the number of employees. There’s no need to already employ so many people, and this significantly reduces the cost of the company. There is also such a magazine able to work continuously 24/7 and be equally efficient all the time. Machinery works with storage systems (e.g. WMS) and do not make mistakes, all you need is them set up accordingly. In addition, the performance of these warehouses is always at its highest level.

Automatic high storage warehouses – what they consist of

Automatic high storage warehouses consist of racks, robots, software, stacker cranes and the entire system of other devices. These elements complement each other and interact with together. The stacker cranes are components that deal with moving goods from pallets. They move along shelf corridors. During one pass of the stacker crane through the rack corridor occurs unloading and loading, which is why, it incredibly increases productivity and speed of work. Stackers can be customized to perfectly meet the expectations of any business.

Contact our technical advisor, we will develop the perfect solution for your company!

 

Automatyczne magazyny wysokiego składowania

Współczesny rynek logistyczny niesie za sobą coraz więcej wymagań. Na szczęście naprzeciw temu wychodzą automatyczne magazyny wysokiego składowania – organizują przestrzeń w bardzo wydajny sposób. Pozwalają na to, aby żaden metr kwadratowy, możliwy do zagospodarowania, nie poszedł na marne. Praca na ergonomicznie wykorzystanej przestrzeni jest także przyjemniejsza dla samych pracowników i przede wszystkim dużo bardziej wydajna.

Automatyczne magazyny wysokiego składowania – podstawowe informacje

Automatyczne magazyny wysokiego składowania pozwalają na ulokowanie towarów na wysokości do 45 m. Zapewniają przy tym wysoką przepustowość, a co najważniejsze, są bardzo bezpiecznym rozwiązaniem. Ten sposób składowania towarów polecany jest w szczególności firmom posiadającym bardzo duże hale magazynowe. Magazyn automatyczny jest bezobsługowy, a cała dostępna przestrzeń jest doskonale wykorzystana! Lean-Tech jest ekspertem w dziedzinie intralogistyki. Jako integrator systemów magazynowania firmy Dambach, dba o najwyższą jakość swoich projektów.

magazyn wysokiego składowania

Dla kogo automatyczne magazyny wysokiego składowania?

Rozwiązanie to jest dobre dla każdego, ponieważ automatyczne magazyny wysokiego składowania są uniwersalne. Parametry układnicy można bez problemu dostosować do sposobu, w jaki pobierany jest towar, a także do nośności ładunku. Automatyczne magazyny wysokiego składowania nadają się do każdego rodzaju towarów. Zapotrzebowanie na odpowiednią temperaturę jest tutaj bez żadnego znaczenia, ponieważ magazyny mogą służyć w stałej, pokojowej temperaturze, lub temperaturze zmiennej, sterowanej. Idealnie sprawdzą się również w postaci chłodni lub mroźni.

Idealne dopasowanie

Lean-Tech to doświadczona firma, która w stu procentach stara się spełnić oczekiwania swoich Klientów. Dba o najwyższą jakość, a także indywidualne podejście do każdego przypadku. W każdej sytuacji potrzeby są przecież nieco inne. Firma Lean Tech, tworząc każdy nowy projekt, ma na uwadze w szczególności zwiększenie zysków w przedsiębiorstwie swojego klienta oraz optymalizację jego pracy. Zapewnia szybki i efektywny przeładunek nawet bardzo dużej ilości artykułów magazynowych.

Automatyczne magazyny wysokiego składowania jako forma oszczędności

Automatyczne magazyny wysokiego składowania pozwalają także zaoszczędzić Klientowi bardzo dużo pieniędzy. Głównym powodem jest zmniejszenie zapotrzebowania na ilość pracowników. Nie trzeba już zatrudniać tak wielu ludzi, a to pozwala znacznie zmniejszyć koszty firmy. Taki magazyn jest także w stanie pracować nieprzerwanie przez 24/7 i przez cały ten czas być tak samo wydajny. Maszyny współpracują z systemami magazynowymi (np. WMS) i nie popełniają błędów, wystarczy tylko je odpowiednio skonfigurować. Ponadto wydajność tych magazynów zawsze jest na najwyższym poziomie.

Automatyczne magazyny wysokiego składowania – z czego się składają

Automatyczne magazyny wysokiego składowania składają się z regałów, robotów, oprogramowania, układnic i całego systemu innych urządzeń. Elementy te uzupełniają się wzajemnie i współdziałają ze sobą. Układnice to elementy, które zajmują się przenoszeniem towarów z palet. Poruszają się wzdłuż korytarzy regałowych. Podczas jednego przejazdu układnicy przez korytarz regałowy zachodzi wyładunek i załadunek, dlatego niesamowicie zwiększa to wydajność i prędkość pracy. Układnice można dostosować tak, aby idealnie spełniały oczekiwania każdej firmy.

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym, opracujemy idealne rozwiązanie dla Twojej firmy!